Omsorgsförlaget

Yrkeshögskola

Stödpedagogprogrammet

Stödpedagog inom funktionshinderområdet, 200yhp

Utbildning riktar sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde, göra skillnad i arbetet för människor med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och även vara ett samverkande stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapen brett inom LSS-verksamhet.

Utbildningen bedrivs i ett modernt klassrum med digitala väggar. Distansupplägget gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa lärare med en samlad spetskompetens inom funktionshinderområdet, noga utvalda från hela landet.

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Nivå

Eftergymnasial utbildning.

CSN

Den här yrkeshögskoleutbildningen är CSN-berättigad.

Studietakt

Halvtidsstudier (50%) under två år.

Studieform

Distans med digitala träffar.

Programstart

Start: Höstterminen 2022, 22 aug.
Slut: Våren 2024, 12 maj.

Sista ansökningsdag

18 maj, 2022.

Sista ansökningsdag för sen ansökan

14 aug, 2022.

Programinnehåll

I utbildningen ingår följande kurser: 

 • Praktisk juridik inom social omsorg 
 • Funktionsnedsättningar
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd
 • Etik och professionellt förhållningssätt
 • Människan i utveckling
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt
 • Dokumentation och kvalitetssäkring
 • LIA - lärande i arbete
 • Examensarbete

Upplägg

En viktig del i utbildningen är att förena teori och kunskapsinhämtning med praktisk färdighetsträning. Det sker genom engagerande uppgifter där du enskilt eller tillsammans med andra studerande, tittar på verkliga situationer som uppstår inom LSS-verksamhet, i mötet med personer med funktionshinder, deras anhöriga, andra medarbetare i verksamheten eller samhället och utformar det bemötande eller arbetssätt som är lämpligt och som huvudpersonen och situationen efterfrågar.

Du kommer att ta del av föreläsningar, kunskapsprov och reflektionsuppgifter med handledande feedback samt ha stort utbyte av det kollegiala erfarenhetsutbyte som sker med andra studerande i utbildningen.

Din kunskapsinhämtning och färdighetsträning omvandlas till kompetens undan för undan genom utbildningen, men kanske framförallt genom det självständiga analysarbete som du genomför både under kursen Lia - Lärande i Arbete och det avslutande Examensarbetet.

Allt ditt lärande sker i en trygg och tillgänglig studiemiljö och med utmanande och engagerande studieuppgifter där du får möjlighet att växa och bygga den kompetens som just din nuvarande och framtida arbetsgivare är i stort behov av.

Behörighet

Grundläggande behörighet
samt
Särskilda förkunskaper och/eller villkor:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, 100p

och/eller yrkeserfarenhet:

 • Omfattning och längd: 1 år heltid
 • Typ av yrkeserfarenhet: Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.

Olika typer av stödinsatser eller anpassningar kan bli aktuella för att möta olika typer av behov.

Ta alltid kontakt med utbildningsanordnarna innan utbildningens start för att utreda just ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer på Yrkeshögskolan
Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan

Universell utformning

Omsorgsförlagets utbildningar tillämpar en universell utformning som bygger på FN-konventionens mänskliga rättigheter.

Universell utformning handlar om att ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar så att utbildningen passar så många människor och lärstilar som möjligt.

Efter utbildningen kan du anta ett utökat ansvar för delar av det systematiska kvalitetssäkrande arbetet inom LSS-verksamhet, samarbeta i tvärprofessionella team och team med stödpedagoger. Du kommer att kunna vara ett utökat stöd för både verksamhetsansvarig och den egna eller andra verksamheter.  

Vill du veta mer om Stödpedagogprogrammet kan du även kontakta vår utbildningsansvarig Sigrid Lagander.

Gå direkt till ansökningsformuläret hos yh-antagningen genom att klicka på Ansök nedan.

Sen ansökan öppen!

Öppen för sen ansökan
fram t.o.m. 14 aug.

Öppet hus - Stödpedagogprogrammet

Tillbaka upp