Omsorgsförlaget

Om Omsorgsförlaget

Vårt syfte

Omsorgsförlaget är ett socialt utbildningsföretag, med samhällsnyttan som främsta vinstintresse och mål.

Vi arbetar med utbildning, föreläsningar och litteratur inom omsorgsverksamhet, men också inriktningar inom socialt arbete, hälsa och skola.  

Vårt arbete utgår från en helhetssyn på människan där en yrkesmässig kompetensutveckling kombineras med personlig utveckling för våra studerande. Att stärka verksamhetens kompetens och samtidigt individen själv är det som skapar engagemang och ger en hållbar, långtidsverkande effekt för individen, verksamheten och samhället i stort. 

I samverkan med oss utgår vi ifrån transparens, engagemang och tillitsfulla samarbeten.

Helhetssynen på människan av Gunnar Kylén​

Vår utveckling

Omsorgsförlaget har sedan 2014 levererat kurser och hela utbildningar för yrkeshögskoleutbildningarna Stödpedagog och Specialistundersköterska, inriktning demens. Samt kortkurser inom E-hälsa, välfärdsteknik och kommunikation. 

Vi förenar teoretiska kunskaper med praktisk färdighetsträning i alla utbildningar och för en ständig dialog med verksamheter inom omsorgen för att anpassa och hitta föreläsare, handledare och lärare med kompetens efter branschens önskemål och behov.

Sedan 2022 är vi även yrkeshögskola och anordnare av yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog 200 yrkeshögskolepoäng.

Omsorgsförlaget grundades utifrån en skriftserie ”Människan, omvärlden och psykisk utvecklingsstörning” som kom till genom ett samarbete mellan professor och forskare Gunnar Kylén, 1929–1994, och Monica Jeal Söderberg FUB. Gunnar Kyléns plattform var under många år Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning FUBs, forskningsstiftelse ALA, som han ledde under en följd av år. 

De radikala reformer som genomfördes under 1980- och 1990-talen som handlade om omsorger om personer med utvecklingsstörning, har en grund i den kunskap som Gunnar Kyléns forskning har gett. Sin forskning kring begåvning resulterade i en begåvningsteori, där han lade grunden till en förståelse för begåvningsnedsättningens innebörd och dess konsekvenser i förhållande till den omgivande miljön. 

Hans strävan att samtidigt försöka förstå den helhet som varje människa och hennes liv utgör kom till uttryck i utvecklingen av en personlighetsstruktur och en modell för helhetssyn där individen står i centrum. 

Idag fortsätter Omsorgsförlaget att arbeta och utveckla verksamheten med den modellen som förebild.

Vår utveckling

2014 fick företaget en nystart med nya ägare, som drev verksamheten vidare utifrån ett starkt anhörigperspektiv, kunskaper och erfarenhet inom arbetsliv och funktionshinderområdet. Det engagemanget ledde till att företaget snabbt började samverka kring yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog på Campus Nyköping, där Annie Boström (Omsorgsförlagets styrelseledamot), som då var representant från Anhörigas riksförbund satt med i ledningsgruppen för utbildningen. Denna medverkan ledde bland annat fram till utvecklandet av en kurs inom anhörigperspektivet som sen ingick i Stödpedagogsutbildningen.
Omsorgsförlaget fick även i uppdrag att vara kursansvarig för kursen anhörigperspektivet som fanns med i Stödpedagogsutbildningen fram till 2019 då den fick en nationell kursplan.

Från 2014 drivs företaget vidare med nya ägare som har utvecklat verksamheten till det utbildningsföretag inom socialt
arbete, hälsa, vård och omsorg som det är idag.

Omsorgsförlaget i dag

Omsorgsförlaget är en yrkeshögskola sedan 2022 och håller även i Stödpedagog-utbildningen på flera orter och i samverkan med kommuner och andra anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Anhörigperspektivet och helhetssynen på människan lever kvar som viktiga delar i Omsorgsförlaget fortsatt och till det arbetar Omsorgsförlaget även med arbetsmiljöfrågor, process, handledning och andra yrkeshögskoleinriktningar.

Omsorgsförlaget är ett socialt företag och verksamhetens affärsidé utvecklas vidare utifrån företagets rötter och målet att främja en mänsklig tillväxt.

Tillbaka upp