foto-medarbetare

Om Omsorgsförlaget

Utbildningsföretag | Yrkeshögskola

Varför finns vi?

Vi kommer alla på ett eller annat sätt i kontakt med funktionsnedsättningar; inom företaget är vi anhöriga eller har erfarenhet kring funktionsnedsättningar på annat sätt. Vi såg att det fanns ett stort behov av stöd för de mest utsatta inom många områden i samhället och ville genom utbildning, av bland annat Stödpedagoger, hjälpa andra att hjälpa de i störst behov av stöd till ett liv med autonomi.

Vi såg ett behov av utbildningar med hög tillgänglighet, både gällande studieform och lärstil. Det är anledningen till att vi satsat på distansutbildningar med så kallad ”Universell utformning”, som fokuserar på att stödja flera olika sorters inlärningsstilar och varierat inläsningsmaterial.

Vi vill ha utbildningar som formar sig så väl efter individens utvecklingsbehov inom yrkeslivet, som dennes behov av en utbildningsmiljön efter sitt sinne och förutsättningar.

Vårt koncept

Omsorgsförlaget (OF) är ett socialt utbildningsföretag, med samhällsnyttan som främsta vinstintresse och mål.

Vi arbetar med utbildning, föreläsningar och litteratur inom omsorgsverksamhet, men också inriktningar inom socialt arbete, hälsa och skola.  

Vårt arbete utgår från en helhetssyn på människan där en yrkesmässig kompetensutveckling kombineras med personlig utveckling för våra studerande. Att stärka verksamhetens kompetens och samtidigt individen själv är det som skapar engagemang och ger en hållbar, långtidsverkande effekt för individen, verksamheten och samhället i stort. 

I samverkan med oss utgår vi ifrån transparens, engagemang och tillitsfulla samarbeten.

Vi förenar teoretiska kunskaper med praktisk färdighetsträning i alla utbildningar och för en ständig dialog med verksamheter inom omsorgen för att anpassa och hitta föreläsare, handledare och lärare med kompetens efter branschens önskemål och behov.

Bokstapel

Vår början 1990-

Omsorgsförlaget  grundades utifrån en skriftserie ”Människan, omvärlden och psykisk utvecklingsstörning” som kom till genom ett samarbete mellan professor och forskare Gunnar  Kylén, 1929–1994, och Monica  Jeal  Söderberg FUB. Gunnar  Kyléns  plattform var under många år Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning FUBs, forskningsstiftelse ALA, som han ledde under en följd av år. 

De radikala reformer som genomfördes under 1980- och 1990-talen som handlade om omsorger om personer med utvecklingsstörning, har en grund i den kunskap som Gunnar  Kyléns  forskning har givit. Sin forskning kring begåvning resulterade i en begåvningsteori, där han lade grunden till en förståelse för begåvningsnedsättningens innebörd och dess konsekvenser i förhållande till den omgivande miljön. 

Hans strävan att samtidigt försöka förstå den helhet som varje människa och hennes liv utgör kom till uttryck i utvecklingen av en personlighetsstruktur och en modell för helhetssyn där individen står i centrum. 

Vår fortsättning 2014-

2014 fick företaget en nystart med nya ägare, som drev verksamheten  vidare utifrån ett starkt anhörigperspektiv, kunskaper och erfarenhet inom arbetsliv och funktionshinderområdet. 

Engagemanget ledde till att företaget snabbt började samverka kring yrkeshögskoleutbildningen  Stödpedagog på Campus Nyköping,  där  Annie Boström  (Omsorgsförlagets styrelseledamot), som då var representant från Anhörigas riksförbund satt med   i ledningsgruppen  för  utbildningen. Denna medverkan ledde bland annat fram till utvecklandet av en kurs inom anhörigperspektivet  som  sedan  ingick i  Stödpedagogutbildningen.

Omsorgsförlaget fick även i uppdrag att vara kursansvarig för kursen anhörigperspektivet som fanns med i Stödpedagogutbildningen fram till 2019 då utbildningen fick en nationell kursplan.

Omsorgsförlaget har sedan 2014 levererat kurser och hela utbildningar för yrkeshögskoleutbildningarna Stödpedagog och Specialistundersköterska, inriktning demens. Samt kortkurser inom E-hälsa, välfärdsteknik och kommunikation. 

Foto-på-Annie-Boström
kursbild-uif

Vår framtid

Än i dag arbetar och utvecklas Omsorgsförlaget med Kyléns modell som förebild.

Omsorgsförlaget är en yrkeshögskola sedan 2022 och håller även i Stödpedagog-utbildningen på flera orter och i samverkan med kommuner och andra anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Vi samverkar och skräddarsyr flexibel kompetensutveckling inom hälsa, skola, socialt arbete och vård och omsorg.

Anhörigperspektivet och helhetssynen på människan lever kvar som viktiga delar i Omsorgsförlaget.

Omsorgsförlaget är ett socialt företag och verksamhetens affärsidé utvecklas vidare utifrån företagets rötter och målet att främja en mänsklig tillväxt och ett samhälle för alla.

Rulla till toppen